خطای 404 زمانی رخ میدهد که صفحه مورد نظر شما در یک سایت پیدا نشود و شاید این صفحه حذف شده باشد و شاید هم اصلا هیچوقت وجود نداشته است.

برای مثال ممکن است یک سایت دیگر به مقاله ای از سایت شما لینک داده باشد. حاال اگر شما این صفحه ( صفحه مقاله )  را از سایت خود حذف کنید، چه خواهد شد؟

در این صورت اگر کسی روی آنلینک کلیک کند با خطای 404 مواجه خواهد شد.

بدون کامنت

دیدگاهتان را بنویسید