تست B/A یک روش برای مقایسۀ عملکرد دو استراتژی مختلف بازاریابی است. در این تست، شما دو نسخۀ متفاوت از یک تبلیغ، یک صفحۀ سایت یا … ایجاد میکنید و به بخشی از کاربران خود نسخه اول و به بخش دیگر، نسخۀ دوم را نشان میدهید. این تقسیم کاربران به صورت اتوماتیک و در لحظه توسط سیستم انجام می شود. این تست معمولا به مدت 3 تا 10 روز ادامه دارد تا نتایج آن قابل اتکا باشد. در نهایت، با مقایسۀ عملکرد کلی این دو میتوانید تشخیص دهید که کدام نسخه عملکرد بهتری داشته است. توجه داشته باشید که در تست B/A ،بهتر است تفاوت بین دو نسخه فقط در یک المان مشخص باشد تا نتایج بدست آمده قابل اتکا باشند.

بدون کامنت

دیدگاهتان را بنویسید